петък, 21 февруари 2020 г.

Отговор на Комисията за защита на личните данни по отношение на предоставяне на длъжностно щатно разписание на Синдикална организация!

Този отговор, който публикувам е провокиран от отказа на институция в социалната сфера, управляваща публични средства да предостави длъжностно щатно разписание, по повод процедура по договаряне на КТД! Били конфиденциални, представлявали лични данни, които Синдикалната организация нямала право да вижда и т.н Когато криеш нещо, задълбочаваш съмненията за злоупотреба!!! Равен труд, равно заплащане! В законодателството има принципи. УВАЖАЕМИ Г-Н ПАВЛОВ, Във връзка с Ваше запитване до Комисия за защита на личните данни с вх. № НДМСПО-01-104/21.02.2019 г. относно правото на синдикална организация да получи длъжностно щатно разписание в предприятие, Ви информираме следното: Съгласно чл. 51а, ал. 1 от Кодекса на труда, колективен трудов договор в предприятието се сключва между работодателя и синдикална организация. Чл. 52, ал.1 т. б от същия задължава отделният работодател, групата работодатели и техните организации да предоставят своевременна, достоверна и разбираема информация за икономическото и финансовото си състояние, която е от значение за сключването на колективния трудов договор; предоставянето на информация, разпространяването на която би могло да нанесе вреди на работодателя, може да бъде отказано или направено с изискване за поверителност. Длъжностното щатно разписание в съответното заведение или предприятие без съмнение е необходима информация по смисъла на цитираната по горе правна норма и синдикалната организация има правото да я получи за целите на сключването на колективен трудов договор в предприятие, съгласно чл. 51 от КТ. Трябва да имате предвид, че след последните промени в Закона за защита на личните данни от 26 Февруари 2019 г., чл. 4 е отменен. Материята, която се уреждаше в този член, а именно основанията за законосъобразност при обработването на лични данни, се съдържа в чл. 6, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), който се прилага от 25 май 2018 г. В описания от Вас случай приложение намира разпоредбата на чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламента, когато обработването на лични данни е необходимо за целите на изпълнение на задълженията и упражняването на специалните права на администратора или на субекта на данни по силата на трудовото право. Настоящият отговор ще Ви бъде изпратен на посочения от Вас електронен адрес. С уважение: Отдел „Правни становища и международно сътрудничество“ Дирекция „Нормативна дейност, международно сътрудничество, планиране и обучение“ Комисия за защита на личните данни бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2 1592 София

сряда, 19 февруари 2020 г.

Правото на храна по чл.140 ал.3 от КТ


Предоставяме Ви становища след запитване от Радостин Павлов - Експерт в РС на КНСБ Шумен, по отношение на приложимостта на чл.140, ал.3 от КТ, касаеща предоставянето на храна за работещите през нощта!!! 2020-01-30 14:30:26 - Радостин Павлов Храната на работещите през ноща по чл. 140,ал.3 от КТ, длъжен ли е работодателя да я осигури и безолатна ли е тя за работниците и служителите, които полагат нощен труд? 2020-02-07 13:40:36 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" Уважаеми господин Павлов, На основание Чл. 140а, ал.1 от Кодекса на труда, работници и служители, в редовното работно време на които се включват най-малко три часа нощен труд по чл. 140, ал. 2, както и работници и служители, които работят на смени, една от които включва най-малко три часа нощен труд, се смятат за работници и служители, които полагат нощен труд. Поради неблагоприятното въздействие на нощния труд върху здравето и работоспособността на работника/служителя, законодателството поставя специални изисквания относно условията на труд при работа през нощта. Съгласно чл. 140, ал. 3 от Кодекса на труда, работодателят е длъжен да осигурява на работниците и служителите топла храна, ободряващи напитки и други облекчаващи условия за ефективно полагане на нощния труд. Работодателят е длъжен както да осигури финансово тези условия, така и да ги предостави реално на работника/служителя. /ДК МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Указание за прилагането на Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.) Трудовото законодателство предоставя на работодателите различни възможности за осигуряване на безплатна храна на работниците и служителите в зависимост от условията, при които се работи. 1. Член 140, ал. 3 от КТ задължава работодателите да осигуряват на работниците и служителите топла храна и ободрителни напитки при работа през нощта. 2. Член 294, т. 1 от КТ дава възможност на работодателите да осигуряват безплатна храна за своите работещи за работа при специфични условия на труд.

петък, 18 октомври 2019 г.

Увеличение на заплатите на медицинските сестри с най - ниски възнаграждения с 50 лв в МБАЛ - Шумен

В контекста на добрия социален диалог днес в МБАЛ Шумен между Синдикалните организации на ФСЗ - КНСБ, КТ "Подкрепа и Ръководството на болницата се договори увеличение с 50 лв на възнагражденията на медицинските сестри, които са с основни възнаграждения от 700 лв, считано от 01.11.2019 г. Благодарим на ръководството на болницата за разбирането и въпреки трудностите социалния диалог е позитивен и се търсят решения за подобряване на възнагражденията и състоянието на болницата !!!

вторник, 24 септември 2019 г.

Федерация на синдикатите в здравеопазването към КНСБ, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи и Български лекарски съюз, организират на 07. 10. 2019 г. /понеделник/ Национален протестен митинг на пл. „Независимост” пред Министерски съвет на Република България.

1.Задължително спазване на КТД, за да се постигне диференцирано заплащане на труда на здравните специалисти, съобразно придобитата квалификация; 2.Политическо съгласие за достойни възнаграждения, добри условия на труд, професионална квалификация и кариерно израстване; 3.Дългосрочна визия за здравните грижи до 2030 година с точно определени срокове, финансиране и отговорни институции 4.Спешни законодателни мерки, така че болниците да не бъдат търговски дружества Отделно от това ФСЗ настоява: 1. Здравното министерство да въведе единна методика за разпределение и справедливо съотношение на работните заплати и ДМС за всички държавни и общински болници, чрез която и чрез колективно договаряне в болниците да се достигне постепенно заложеното в ОКТД минимално възнаграждение от 900 лв. за медицинска сестра, акушер или лаборант. Да се представи информация в най-бърз срок къде и как се разпределят ДМС, което може да се използва за увеличение на заплатите, най-вече на специалистите по здравни грижи; 2. Публикувана и наредба на Министерството на здравеопазването за разпределение през общините към общинските болници на 30 млн. лв., които бяха отпуснати със специално решение на правителството; 3.Адекватно заплащане за извънредния труд на медицинските специалисти и мерки за привеждането му в законовите изисквания За да защитят тези и други справедливи искания, Федерация на синдикатите в здравеопазването към КНСБ, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи и Български лекарски съюз, организират на 07. 10. 2019 г. /понеделник/ Национален протестен митинг на пл. „Независимост” пред Министерски съвет на Република България.

четвъртък, 1 август 2019 г.

Какви са изискванията на европейското законодателство по отношение на трудовите и осигурителни отношения

Преди всичко има общи европейски изисквания, които се прилагат в страните-членки на Европейския съюз, спрямо работодатели, които са регистрирани в друга страна от общносттта. Според тях по отношение на лице, което изпълнява дейност като наето в държава от ЕС, се прилагат законовите изисквания именно на тази държава-членка, в случая България. Тоест определянето и изплащането на трудовите възнаграждения и социалните осигуровки на работник или служител, намиращ се на територията на България ще става съгласно българското законодателство. Има и специфични разпоредби за работодатели, чието седалище или място на дейност се намира извън компетентната държава-членка, свързани със задълженията за внасяне на социални и здравни осигурителни вноски на наетите от тях работници или служители в България. В този смисъл чуждестранен работодател, който е сключил трудов договор с установен в България работник или служител, чието изпълнение също е в България, е длъжен да спазва правилата на българското осигурително и трудово законодателство, и съответно да изплаща социални осигуровки в страната, независимо че седалището и мястото на стопанската му дейност се намира в друга държава-членка.

четвъртък, 11 юли 2019 г.

Подписа се КТД за Образованието в Община Шумен!

Подписа се КТД за Образованието в Община Шумен! Разумът надделя!!! Благодарим на Община Шумен в лицето на Кмета г-н Христов и пожелаваме успешно изпълнение на клаузите на Колективния трудов договор.

вторник, 2 юли 2019 г.

Увеличение на възнагражденията в Детските ясли в Шумен

От името на ТКС на ФСЗ към КНСБ и РС на КНСБ Шумен, благодарим на Община Шумен, в лицето на Кмета г- н Христов и зам. кмета по здравеопазване г-р Маркова за социалния диалог, разбирането за необходимостта от повишаване на доходите на работещите в Детските ясли, както и за съвместната воля за подобряване на качеството на услугите в Детските ясли, съвмество с Директорите на яслите! Днес се подписа анекс към КТД на ДЯ за увеличение на възнагражденията на работещите в ДЯ! Увеличението на медицинските специалисти е с 50 лв, на Педагозите с 30 лв, на детегледачките с 15 лв, на всички други с по 10 лв, върху основното трудово възнаграждение!!!

вторник, 4 юни 2019 г.

Какво да правим, ако ни настигне буря?

- Ако се намирате сред природата по време на гръмотевична буря, постарайте се да застанете далеч от високи дървета и стърчащи канари. При наличие на сух предмет, седнете върху него. - Ако сте на открито, не лягайте и не докосвайте земята с ръце. Клекнете, като плътно прилепите нозе. Наведете главата си надолу и притиснете колене до гърдите си. Дръжте се на разстояние от съседа си. - Ако сте на велосипед, слезте от него. - Отдалечете се от електропроводите за високо напрежение. Стойте настрани от метални конструкции, огради, парапети и други метални заграждения. Не се хващайте и не дръжте метални предмети. - Подходящи места за подслоняване са дълбоките пещери. Застанете най-малко на 3 метра навътре от входа и се старайте да има поне метър свободно пространство от двете ви страни. Не се подслонявайте близо или под надвиснали скални маси. - Ако бурята ви изненада в река, езеро или басейн незабавно излезте от водата и се отдалечете. В случай че сте с лодка или сърф в морето бързо тръгнете към брега. - Когато се намирате вкъщи или на работното място, трябва да изключите от мрежата телевизора, кабела от външната антена, компютъра и останалите електрически уреди. Затворете вратите и прозорците. Стойте далеч от чешми, балконски врати, прозорци. - По време на пътуване приберете антената на колата. Ако падне гръм по време на движение, проверете гумите, ако са обгорели, могат да се спукат. - Незабавно легнете на земята, ако почувствате изтръпване на части от тялото. - За защита на сградите от пряко попадане на мълнии се изграждат мълниеприемници и мълниеотводи. Мълниезащитната инсталация на всяка сграда трябва да бъде периодично проверявана. - При градушка потърсете незабавно подслон, големите ледени късове могат да ви причинят травми и наранявания. При обявен Оранжев и Червен код при такава внезапна гръмотевична буря според действащите наредби работодателят е длъжен да изтегли работниците на момента, за да няма смъртни случаи,

четвъртък, 18 април 2019 г.

Най-пряко ангажирани да следят да не се накърняват трудовите права на работниците и служителите са:

1. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. Тази агенция има множество териториални структури, които следят за спазването на трудовото законодателство. Инспекторите по труда имат право: - на достъп до всички работни помещения в предприятието, фирмата или учреждението; - да изискват всички необходими сведения и информация за осъществяване на контрола; - да се осведомяват от самите работници и служители за реалното прилагане на трудовото законодателство на работното място; - да вземат проби и мостри за изследване; - да установяват причините и обстоятелствата за трудовите злополуки. Ако считаш, че са нарушени трудовите ти права, от какъвто и да е било характер, винаги можеш да се обърнеш към териториалното поделение на Инспекцията по труда. Начините за това са следните: - подаваш писмена жалба в съответното териториално поделение на Инспекцията по труда; - подаваш сигнал или жалба на горещите телефони на: „Главна инспекция по труда” (0700 17 670) Министерство на труда и социалната политика (0800 88 001 за цялата страна и 987 16 22 за София) 2. Синдикалните организации Синдикатът представлява професионална организация за защита на интересите на работниците и служителите пред работодателя. За да може синдикатът да те защити, е необходимо да членуваш в синдикалната организация в предприятието, в което работиш. Ако работодателят нарушава трудовите ти права, винаги можеш да потърсиш защита от: - синдикалната организация в предприятието, в което работиш; - съответния регионален съвет или общински координатор на синдикатите за твоя град. Синдикалните организации имат право: - да посещават по всяко време предприятията; - да сигнализират контролните органи за нарушения; - да изискват от работодателя обяснения и представяне на сведения и документи; - да искат от Инспекцията по труд административно наказание за виновните лица. Синдикатът в твоето предприятие, фирма или учреждение, в редица случаи има възможността да ти окаже по-ефективна защита, отколкото Инспекцията по труда или съда, защото: - ти дава възможността да преговаряш с работодателя си на равностойни начала; - е единствената организация, която може да сключи с работодателят ти колективен трудов договор /КТД/. А това означава за синдикалните членове по-добри условия на труд, по-високо възнаграждение, по-големи отпуски и др.; - отношенията между работодателя и синдиката са отношения на равнопоставеност, а не на подчиненост; - синдикатът е независима организация. 3. Съдилищата в РБългария В случай, че работодателят нарушава трудовите ти права, имаш право да потърсиш и съдебна защита. Производството по трудови дела е безплатно за работниците и служителите, те не плащат такси и разноски. Заплаща се само хонорар на адвокат, ако бъде ангажиран. При възникване на съдебен спор, свързан с твоето трудово правоотношение, можеш да поискаш от синдикалната организация, в която членуваш, да те представлява като пълномощник в съда. При незаконно уволнение можеш да се обърнеш към съда в 2-месечен срок от връчването на заповедта с искане: - да признае уволнението за незаконно и да го отмени; - да бъдеш възстановен на предишната работа; - да получиш обезщетение за времето, през което си останал без работа, поради уволнението;

сряда, 20 март 2019 г.

Федерацията на синдикатите в здравеопазването - КНСБ подкрепя справедливите искания за достойни заплати на професионалистите по здравни грижи в цялата страна.

Федерацията на синдикатите в здравеопазването - КНСБ подкрепя справедливите искания за достойни заплати на професионалистите по здравни грижи в цялата страна. Това се казва в отворено писмо на ФСЗ. От синдиката припомнят, че на 12 май 2018 година КНСБ участва активно в протеста на медицинските специалисти в София. Исканията, които поставихме тогава, заедно с 5 000 сестри, акушерки и лаборанти, са валидни и сега: 1.Задължително спазване на КТД, за да се постигне диференцирано заплащане на труда на здравните специалисти, съобразно придобитата квалификация; 2.Политическо съгласие за достойни възнаграждения, добри условия на труд, професионална квалификация и кариерно израстване; 3.Дългосрочна визия за здравните грижи до 2030 година с точно определени срокове, финансиране и отговорни институции 4.Спешни законодателни мерки, така че болниците да не бъдат търговски дружества Отделно от това ФСЗ настоява 1.Здравното министерство да въведе единна методика за разпределение и справедливо съотношение на работните заплати и ДМС за всички държавни и общински болници, чрез която и чрез колективно договаряне в болниците да се достигне постепенно заложеното в ОКТД минимално възнаграждение от 900 лв. за медицинска сестра, акушер или лаборант. Да се представи информация в най-бърз срок къде и как се разпределят ДМС, което може да се използва за увеличение на заплатите, най-вече на специалистите по здравни грижи; 2.Очакваме в най-бърз срок да бъде публикувана и наредба на Министерството на здравеопазването за разпределение през общините към общинските болници на 30 млн. лв., които бяха отпуснати със специално решение на правителството; 3.Адекватно заплащане за извънредния труд на медицинските специалисти и мерки за привеждането му в законовите изисквания Не очакваме проблемите, трупани с десетилетия в здравеопазването, да намерят решение с магическа пръчка. Дори и с исканото увеличение нашите здравни кадри ще останат сред най-ниско платените в Европейския съюз. Очевидно трябва политическа воля, която да намери решение на заплетения възел в здравеопазването и ясен хоризонт за увеличението на всички заплати в сектора, включително и на висококвалифицирания персонал. Затова ФСЗ ще търси дългосрочните решения чрез постоянен натиск върху отговорните институции, но и чрез диалог, през който да се намери правилния път. Противопоставяме се на опитите на различни политически структури да използват справедливия гняв на медицинските специалисти. Припомняме, че нито една партия, участвала във властта до сега, не е допринесла с много за промяна на състоянието в здравеопазването. Ако искаме да променим системата, трябва да бъдем единни и заедно ще променим статуквото.

вторник, 26 февруари 2019 г.

Анекс за увеличение на възнагражденията на медицинските сестри и възпитателите в Детските ясли в Шумен

Подписа се анекс за възнагражденията в Детските ясли гр. Шумен, основните възнаграждения на медицинските специалисти става 720 лв, а на възпитателите 700 лв от 01.01.2019 г., Най - вероятно ще бъдат получени още този месец!

Подписа се КТД в ЦНСТ 1 и 2 "Слънчево детство".

На 25.02.2019 г се подписа Колективния трудов договор на ЦНСТ 1 и 2 "Слънчево детство" гр.Шумен. Благодарение на добрия социален диалог, добронамереност, професионализъм на Управителя г-н Йордан Йорданов бяха постигнати договорености за допълнителни плащания, отпуски, професионален опит и др. С разбирането, че човешките ресурси са основната част на всяка социална услуга и подобряването на условията на труд и заплащането значително ще подобрят качеството на услугата, пожелаваме все така да продължава добрата ни съвместна работа!!!

сряда, 6 февруари 2019 г.

900 лв достигнаха възнагражденията на медицинските сестри в Детската ясла във Велики Преслав

Благодарим на кмета на Община Велики Преслав г-н Александър Горчев за достигнатите възнаграждения на медицинските сестри от 900 лв, в Детска ясла във Велики Преслав!!! Устойчивото през годините взаимодействие и разбиране, че инвестициите в работниците и служителите повишават квалификацията и професионализма, а от там и качествената услуга дават своите добри резултати. Пожелаваме на Кмета и неговия екип до продължават добрата работа в социалния диалог, а ние ще сме конструктивен и коректен партньор! Успех през 2019 г.!!!

сряда, 24 октомври 2018 г.

В Шумен се учреди Експертен съвет към Дирекция „Инспекция по труда - Шумен” с участието на КНСБ и КТ „Подкрепа”

На 23 октомври в Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Шумен се учреди първият в страната експертен съвет към директора на териториална дирекция „Инспекция по труда”. Участници в срещата бяха г-жа Анета Денева, областен координатор на КНСБ – Шумен, г - н Радостин Павлов, експерт в РС на КНСБ Шумен, г-жа Соня Върбанова, председател на Синдикалния регионален съвет на КТ „Подкрепа”- Шумен, Илияна Събева - представител на КТ "Подкрепа", г-жа Стела Методиева, директор на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Шумен и г-жа Десислава Иванова, представител на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Шумен. Експертният съвет се създава и ще функционира в изпълнение на сключеното на 5 октомври ново Споразумение за сътрудничество между КНСБ, КТ „Подкрепа” и ИА „Главна инспекция по труда”, с гарант за неговото изпълнение Министъра на труда и социалната политика. То развива действащото до момента споразумение, подписано на 7 октомври 2009 г., като включва нови области на сътрудничество. Усилията ще бъдат насочени към осъществяване на по-ефективни дейности за постигане както на здравословни и безопасни условия на труд, така и за защита на трудовите, осигурителни и синдикални права. В Споразумението се предвижда съвместни експертни срещи за обсъждане на проблеми при прилагане на трудовото законодателство и предприемане на общи инициативи за представяне на проблемите пред МТСП. Предвидени са мерки за усъвършенстване на информационния обмен, с цел по-добра координация между териториалните структури на страните по Споразумението. Предвидено е, при започване на планови проверки за спазване на трудовото законодателство и ЗБУТ в предприятия, където има организации на синдикалните конфедерации – страни по Споразумението, контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда”, да канят представителите на синдикалните структури в тези предприятия, за да могат при възможност да присъстват. Освен, че ще бъдат канени на проверките, синдикалните организации ще продължават да подават сигнали за нарушения на трудовото законодателство. За предприятия, където няма организации, проблемите трябва да бъдат обсъждани и решавани в областните и общински съвети по условия на труд. Страните ще организират и съвместни публични изяви, свързани с съвместни национални и регионални инициативи. Експертният съвет в Шумен ще осъществява текуща координация по спазване на Споразумението на територията на област Шумен, като ще бъдат разписани детайлно процедурите на взаимодействие, съобразно спецификата на региона.

Позиция на КНСБ по повод изказвания на лидери на работодателски организации

КНСБ изразява острото си недоволство срещу репликите на някои лидери на работодателски организации, че синдикатите са „вредни за България“. Подобно поведение охулва утвърдени европейски ценности и инструменти на социалния мир, разпалва вражди и призовава предприятията и техния мениджмънт към война със синдикатите и техните организации. Така, съзнателно или не, носителите на подобно поведение вредят на социалния мир, без който няма как да се поддържа прогнозируема и предвидима икономическа и социална среда за национални и чужди инвеститори и производители. Правото на сдружаване, правото на протест и организиране в синдикати е конституционно уредено и международно признато вкл. в Декларацията по правата на ООН и никой не може да подлага това на съмнение, камо ли да го използва за лични или корпоративни цели. КНСБ изразява острото си възмущение и от репликите на някои лидери на работодателски организации, които обявиха, че са „готови да доведат 20 000 работници на площада“ в контрапротест срещу майките. Приемаме това не само като атака към правото на сдружаване, което има над 130-годишна история в България и по света, но и към демократичните ценности като цяло. Такива изказвания поставят под съмнение не само отношенията между труда и капитала, но и европейския облик на страната ни като място, в което диалогът, а не диктатът е водещата сила. Реплики от този род водят до ненужно обществено напрежение, резултатите от които могат да бъдат непредвидими. Ако подобна практика продължи, КНСБ ще сезира всички международни институции за поведението на водещи работодателски организации, включително Международната организация на труда, МКП, ЕКП, Европейската комисия, Европейският икономически и социален комитет, както и световните бизнесорганизации, в които членуват българските работодатели.

вторник, 31 юли 2018 г.

Подписа се общински Колективен трудов договор за системата на образованието в Община Нови пазар

Днес се подписа Общинския Колективния трудов договор в системата училищното и предучилищното образование за Община Нови пазар. С него се договориха в по - големи размери от отрасловия договор условия за работещите в системата членове на синдикалните и работодателските организации!!! Благодарим на общинското ръководство, на кмета г-н Ивайло Камаджиев, зам. кмета г-жа Йорданова, г-н Добрин Иванов - председател на СРНПБ и на г-жа Желязкова за конструктивния социален диалог и разбирането, че добре функциониращата система на образованието минава и през добре платения, мотивиран и квалифициран учител и не педагогически персонал. От страна на синдикатите участваха Румяна Костова - общински председател на СБУ, Росица Димитрова - общински председател на НУС и Радостин Павлов - общински координатор на КНСБ за общините Нови пазар и Каспичан. ОКТД се сключи за срок от 2 години и ще бъде вписан в Инспекцията по труда.

понеделник, 30 април 2018 г.

1 МАЙ

Уважаеми приятели, На Първи май РС на КНСБ Шумен и РК ”Спорт и здраве” Шумен организират за своите членове и всички приятели от Шумен и областта Първомайски спортен празник. Този успешен шуменски модел и наша „запазена марка” показва, че духът на шуменци и техния естествен стремеж към феърплей в обществените и спортни надпревари с ясни правила е жив и създава усещане за приемственост, за принадлежност, а в духа на празника за празничност. Каним всички шуменци на игрищата на СУ”Сава Доброплодни” от 9.00 ч. Официалното откриване ще бъде от 10.00 ч. Честит празник! Анета Денева

петък, 27 април 2018 г.

Поднасяне на венци и цветя по повод Световния ден на безопасност и здраве при работа!

На този ден отдаваме почит на загиналите в трудови злополуки работници и служители!

КНСБ с кампания в помощ на децата на загинали работници Всеки може да помогне с един SMS на 17 777 с текст DMS POMOGNI

КНСБ стартира кампания в помощ на децата на загинали работници. От днес всеки, който желае да помогне, може да го направи като изпрати SMS на 17 777 с текст DMS POMOGNI. Цената на съобщението е 1 лв., която може би е незначителна сума за всеки, но би променила живота на едно дете, което няма да дочака своите родители да се завърнат от работа. От 1998 г., КНСБ и сдружение с нестопанска цел „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов” помагат на деца, загубили родителите си да преодолеят изпитанията, пред които съдбата ги е изправила. Към момента стипендиантите на благотворителния фонд са 47. Те са от различни райони на цялата страната, в т.ч. деца на загинали при изпълнение на служебните си задължения в МВР, мини „Бобов дол”, мина „Ораново”- гр. Симитли; мина „Джурково” – гр. Лъки, ТЕЦ „Марица изток 2”, „Горубсо-Златоград”, „Горубсо-Мадан”, на загубили живота си при изпълнение на мисия в Кербала – Ирак и др. Подпомагаме и деца, които са загубили родителите си при тежки катастрофи и бедствия. Реагирахме при трагедията с потъналия туристически кораб в Охридското езеро през септември 2009 г., подпомагаме 4 деца на загинали и тежко пострадали при драматичната катастрофа на гара Хитрино през декември 2016 г. За съжаление през последната година добавихме още пет деца в списъка със стипендиантите на фонда. След тежката злополука на 14 март тази година, КНСБ и Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов” взеха решение да бъдат подпомогнати семействата на двамата загинали Цеко Василев и Красимир Желев с по 1000 лв. и 2 – годишно момиченце на Цеко Василев да бъде включено за получаване на стипендия до завършване на средното си образование. Преди две години, при трудовата злополука през месец април 2016 г., КНСБ отново помогна на семействата на двамата загинали в същия завод 3 на „Арсенал” АД. Последният наш стипендиант е 8 годишно момченце на загинал работник при трудова злополука на 12 март тази година в ДП НКЖИ – гр. Пловдив. Децата получават по 50 лв. на месец докато завършат средното си образование. Всяка година абитуриентите получават допълнително по 200 лв. еднократна помощ за официални облекла. През месец май 2017 г. 7 от стипендиантите завършиха образованието си, а тази година абитуриентите ще бъдат 3-ма. За да изпълняваме отговорностите си към децата, загубили своите родители при трудова злополука, средно годишно са необходими по 25 хил. лв. Голяма част от средствата се набират чрез благотворителни кампании като тази. Ние, в КНСБ, вярваме, че всички трудови хора са братя. А братството е именно това – да споделяш еднакви каузи, да се бориш, да падаш и да вдигаш този до теб, когато си мисли, че няма кой да му подаде ръка. Ние вярваме в тази кауза. Знаем, че вярвате и вие. Помогнете днес. За да има едно щастливо утре за децата на България.

петък, 20 април 2018 г.

Отворено писмо от изпълнителния съвет на ФСЗ към КНСБ

ОТНОСНО: Протестни действия координирани от Медицинска федерация „Подкрепа” в системата на Регионална здравна инспекция Уважаеми колеги, Благодарение усилията на ръководствата на Федерация на синдикатите в здравеопазването – КНСБ и КНСБ, както и активната позиция на синдикалните организации в страната, стана възможно да бъдат увеличени възнагражденията в системата на Регионална здравна инспекция /РЗИ/, при положение, че това увеличение не беше предвидено на първо четене на Държавния бюджет 2018г. Ръководството на Федерация на синдикатите в здравеопазването – КНСБ предложи в дневния ред на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество, като отделна точка да бъде коментирано създалото се напрежение в системата на РЗИ. Федерацията води преговори за справедливо разпределение увеличението на трудовите възнаграждения на различните категории персонал в системата на РЗИ, както и допълнително материално стимулиране за качествено и количествено извършена дейност. Федерация на синдикатите в здравеопазването – КНСБ настоява за нова дългосрочна визия за цялостното развитие на системата на РЗИ. Действията на МФ „Подкрепа” на са съгласувани с Федерация на синдикатите в здравеопазването – КНСБ. Не сме информирани, кога и къде се е взело решение за протестната акция и какви са конкретните искания. Призоваваме членовете на синдикалните организации на Регионалните здравни инспекции в страната сами да решат как и какви действия да предприемат след самостоятелната инициатива на МФ"Подкрепа", за да имат успех, а не поредното разочарование след тази популистка акция!

четвъртък, 19 април 2018 г.

Първомайски спортен празник по случай 1 май Ден на труда

На 01.05.2018 г. от 9.00 ч.на спортната площадка на СОУ "Сава Доброплодни" ще се проведат състезания по Мини футбол, Волейбол, Дартс и Теглене на въже. Каним Ви да отпразнуваме заедно 1 май Международен ден на труда. Организатори са РК "Спорт и здраве" Шумен, КНСБ със партньорството на Община Шумен.

понеделник, 26 март 2018 г.

Среща със зрелостници от СУ "д-р Петър Берон" Хитрино!!!

Днес се срещнахме със зрелостниците на СУ "д-р Петър Берон" Хитрино, по проект "Моето първо работно място" на КНСБ и Министерство на образованието. Разговаряхме за това какво е трудов договор, какви права и задължения произтичат от него, с какво да внимавам като си търся работа в чужбина, видове обезщетения и на какво да обърна внимание като си прекратявам тридовия договор!!!

Отговор на Комисията за защита на личните данни по отношение на предоставяне на длъжностно щатно разписание на Синдикална организация!

Този отговор, който публикувам е провокиран от отказа на институция в социалната сфера, управляваща публични средства да предостави длъжност...